PROGRAM ROZWOJU NA LATA 2013-2017

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
W GOSTYCYNIE
PROGRAM ROZWOJU NA LATA 2013-2017Podstawa prawna
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013r. Poz. 560).
Źródła opracowania koncepcji:
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana o obserwację, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

Publiczne Przedszkole w Gostycynie jest jedynym przedszkolem na terenie gminy. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Gminy w Gostycynie. Placówka zajmuje budynek po starej Szkole Podstawowej, parter i zaadaptowane poddasze. W miarę możliwości finansowych podnosi się jakość bazy wykonując ustawiczne remonty: wymiana dachu, naprawa kominów, wymiana instalacji elektrycznej. Mimo tego, że przedszkole mieści się w starym budynku, wszystkie pomieszczenia są kolorowe, przystosowane do potrzeb małych dzieci. Staramy się je wykorzystać w sposób racjonalny, aby zapewnić wychowankom właściwe warunki sprzyjające zachowaniu zasad bezpieczeństwa i do prawidłowego rozwoju.
Przedszkole jest czterooddziałowe. Do placówki uczęszcza ok.90 dzieci w wieku 3-6 lat
Kadra pedagogiczna w naszym przedszkolu to doświadczone i dobrze wykształcone nauczycielki dbające o prawidłowy rozwój wychowanków, otwarte na zmiany i chętnie podejmujące działania zmierzające do podwyższania swoich umiejętności i wiedzy pedagogicznej.
Każda z grup przedszkolnych posiada swoją salę do zajęć dydaktycznych, w której dzieci także spożywają posiłki. Ponadto dysponujemy salką gimnastyczną z przyborami gimnastycznymi. Przedszkole posiada telewizor, magnetowid, wieżę z magnetofonem i odtwarzaczem CD. Placówka posiada kuchnię, w której przygotowuje się 3 posiłki w ciągu dnia dla dzieci.
W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe: j.angielski, logopedia.
Atutem naszego przedszkola jest duży, bezpieczny i kolorowy plac zabaw, wyposażony w sprzęt do zabaw i ćwiczeń.
Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

BAZA PRZEDSZKOLA

ROLA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY
• ma obowiązek materialnego porządku (pielęgnuje otoczenie, tak by było ono czyste i uporządkowane)
• uczy korzystać z pomocy dydaktycznych
• jest aktywny, kiedy zaznajamia dziecko z otoczeniem, a pasywny, kiedy to zaznajomienie nastąpiło,
• obserwuje dzieci, aby ich siły nie marnowały się na szukanie pomocy lub prośby o pomoc,
• spieszy z pomocą tam, gdzie jest potrzebny
• słucha i opowiada, kiedy jest do tego zapraszany
• ma respektować dziecko pracujące bez przerywania mu
• akceptuje dziecko, które popełniło błąd
• nie przymusza dziecka do działania kiedy ono wypoczywa lub obserwuje pracę innych
WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU
Dziecko jest:
• ciekawe świata,
• ufne w stosunku do nauczycieli,
• radosne,
• aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
• twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
• uczciwe i prawdomówne,
• odpowiedzialne i obowiązkowe,
• kulturalne i tolerancyjne,
• świadome zagrożeń.
MODEL ABSOLWENTA
Dziecko kończące przedszkole: potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,
wykazuje:
• motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
• zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
• umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
• umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
• umiejętność współpracy w grupie
• umiejętność radzenia sobie z trudnościami
• tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
• samodzielność
• odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);
posiada:
• zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,
• wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
• podstawową wiedzę o świecie;
umie:
• cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie;
rozumie, zna, przestrzega:
• prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
• zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
• zasady kultury współżycia, postępowania,
• kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
• potrzebę szanowania przyrody i środowiska;
nie obawia się:
• występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
• chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
• wykazywać inicjatywy w działaniu,
• wyrażania swoich uczuć;
Dziecko ma prawo do:
• życia i rozwoju,
• swobody myśli, sumienia i wyznania,
• aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
• spokoju i samotności, gdy tego chce,
• odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
• snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
• indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
• pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
• wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
• wspólnoty i solidarności w grupie,
• aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
• zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
• pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
• nauki i informacji
• badania i eksperymentowania
• nauki, jak podchodzisz do niebezpieczeństw,
• oświadczenia konsekwencji swojego zachowania
• zdrowego żywienia

WIZJA PRZEDSZKOLA
1. Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawiona na osiąganie sukcesu.
2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska
3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”
4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, na jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości: dobra, prawdy i piękna.
8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

MISJA PRZEDSZKOLA
Nasze przedszkole
1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
5. Organizuje sprawne działanie organów przedszkola i zarządzania placówką.
6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
CELE OGÓLNE:
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci..
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

NASZE CELE W PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

• stwarzanie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,
• wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami,
• rozbudzanie zaciekawienia poznawanym światem,
• kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
• wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się, stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem,
• nauka przez aktywne działanie,
• głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,
• okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko-dziecko, dziecko-dorosły,
• włączenie rodziców do procesu wychowywania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.-współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań

ZASADY PRACY
Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:
1. Zasada indywidualizacji.
2. Zasada integracji.
3. Zasada wolności i swobody działania.
4. Zaspakajanie potrzeb dziecka.
5. Zasada aktywności.
6. Organizowanie życia społecznego.
Aby realizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.
METODY PRACY
• metoda prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka
• Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone
• opowieść ruchowa
• gimnastyka ekspresyjna
• pedagogika zabawy
• gimnastyka mózgu
• Metoda Dobrego Startu
• relaksacja
• bajkoterapia
• zabawy paluszkowe
Nauczyciele realizować będą w grupach programy ,,Cała Polska czyta dzieciom”, ,,Mamo tato wolę wodę”, ,,Program Antynikotynowy Czyste Powietrze wokół nas””, ,,Kubusiowi przyjaciele natury”, ,,Akademia Aguafresh” oraz programy ekologiczny, regionalny, adaptacyjny, wychowawczy, komunikacyjny, profilaktyki zębów.
Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:
• nasze cele- wychowanie i nauczania
• działania zorientowane na dziecko,
• aktualne pory roku,
• święta i uroczystości,
• tradycje przedszkola (kalendarz imprez).
FORMY PRACY
• praca indywidualna
• praca w małych zespołach
• praca z całą grupą
• ,, otwarte drzwi”
• zabawy
KIEROWNICTWO PLACÓWKI
Rolę kierowniczą placówki oświatowej pełni dyrektor, który:
• sprawuje nadzór pedagogiczny,
• przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
• pełni rolę pracodawcy,
• organizuje pacę nauczycieli, inspiruje nauczycieli do działaniach
• kieruje działalnością przedszkola.
PODZIAŁ KOMPETENCJI
Zadania dodatkowe w szerszym zasięgu dla nauczycieli:
• protokolant Rady Pedagogicznej
• lider WDN
• współpraca PPP
• współpraca z biblioteką
• prowadzenie kroniki
• badanie losów absolwentów
• promocja przedszkola
• dekoracja placówki
• organizacja wycieczek
• przyjmowanie nowych dzieci do przedszkola
• praktyki studentów i opieka nad stażystami
• święta z udziałem dzieci
• współpraca z innymi instytucjami.

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA
Współpraca ze studentami:
• odbywanie w przedszkolu praktyk studenckich pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
• opieka nauczycieli przedszkola nad praktykantami
Współpraca zespołu pedagogicznego:
• tworzenie zespołów zadaniowych
• tworzenie rocznych programów
• ankiety
• arkusze diagnostyczne
• raporty
• diagnozy
• monitoring procesów zachodzących w przedszkolu
• dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Cele:
• dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,
• wszechstronny rozwój dziecka,
• nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami
• zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy
• przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
• przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka
• przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
• wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
• włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola
• zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola
• podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,
• ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców
• promowanie placówki w środowisku lokalnym.
Formy współpracy z rodzicami:
• zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców
• zebrania grupowe
• zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
• konsultacje indywidualne
• prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac)
• organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców
• organizacja szkoleń, warsztatów integracyjnych dla rodziców
• organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów
• włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, konkursów, wycieczek
• angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.
WSPÓŁPRACA Z INNYMI PRZEDSZKOLAMI I SZKOŁAMI:
• przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami
• zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń
• uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych, badanie losów absolwentów.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI
Cele:
• rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci
• satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień, nagród
• kształtowanie postaw społecznie pożądanych, kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci
• urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
• poszerzanie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci i placówki.
Współpraca z:
• Urzędem Gminy (akcje, konkursy, sprawy organizacyjne)
• Posterunek Policji – bezpieczeństwo
• Strażą Gminną - bezpieczeństwo
• Strażą Pożarną – bezpieczeństwo
• Biblioteką
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gostycynie
• Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gostycynie
• Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Tucholi
• Pocztą
• Leśnictwem Leontynowo
• Przychodnią Zdrowia

PROMOCJA PLACÓWKI
Cele:
• pozyskiwanie wystarczającej ilości dzieci
• nawiązanie współpracy ze sponsorami i partnerami
• upowszechnianie w środowisku roli wychowania przedszkolnego.
Działania promocyjne obejmują:
• prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów
• dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym
• popularyzowanie wychowania przedszkolnego
• prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej
• organizacja uroczystości
• zabieganie o notatki w prasie
• prezentacja w lokalnych mediach
• dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku
• upowszechnianie informacji o przedszkolu.

DALSZE PRACE NAD NASZĄ KONCEPCJĄ
Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować.
Zmiany w tekście nanoszone będą w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego.
Każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji.
Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu poprawek, innowacji i niedostatków.
Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pokazują informacje o akceptacji przez jawne głosowanie.

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:
W zakresie bazy:
• zakup pomocy dydaktycznych
• nowe nasadzenia w ogrodzie przedszkolnym, zakup zabawek ogrodowych
• doposażenie kuchni w nowoczesne urządzenia gastronomiczne
• zakup kukiełek, pacynek oraz innych rekwizytów teatralnych
• zakup książek w celu dokonania wymiany zbiorów bibliotecznych (obecne zniszczone)
W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:
• analiza potrzeb dzieci i rodziców pod kątem oferty zajęć dodatkowych
• dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica
• planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku.
W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:
• kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
• zaproszenie uczniów klasy I na spotkanie integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
• kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 4/2013
RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W GOSTYCYNIE Z DNIA 1.10.2013r.Przedszkolowo.pl logo